پروژه ها

پروژه های تامین افزودنی بتن و آزمایشگاه بتن و مشاوره

پروژه فریماه
پروژه فریماه/ DarisAzma /
پروژه فریماه
پروژه فریماه/ DarisAzma /
طرح اختلاط خود متراکم
کنترل کیفیت بتن

پروژه نسیم
پروژه نسیم/ DarisAzma /
پروژه نسیم
پروژه نسیم/ DarisAzma /
طرح اختلاط بتن اکسپوز
کنترل کیفیت بتن

پروژه اندرزگو
پروژه اندرزگو/ DarisAzma /
پروژه اندرزگو
پروژه اندرزگو/ DarisAzma /
تنظیم بار
طرح اختلاط

پروژه کامرانیه
پروژه کامرانیه/ Daris Azma /
پروژه کامرانیه
پروژه کامرانیه/ Daris Azma /
تضمین کیفیت بتن
طرح اختلاط

پروژه امیر آباد


متراژ : 200000
شرکت : عمران رشد

پروژه امیر آباد

تضمین کیفیت بتن

تنظیم بار بتن

فروش روان کننده

پروژه زعفرانیه


متراژ : 200000
شرکت : عمران رشد

پروژه امیر آباد

تضمین کیفیت بتن

تنظیم بار بتن

فروش روان کننده

پروژه قیطریه


متراژ : 200000
شرکت : عمران رشد

پروژه امیر آباد

تضمین کیفیت بتن

تنظیم بار بتن

فروش روان کننده

خدمات داریس آزما در پروژه های ساختمانی

داریس آزما پروژه های مختلفی در زمینه های کنترل کیفی بتن، آزمایشگاه بتن، مشاوره و تامین افزودنی بتن، طرح و اجرا، مشاوره بتن آب بند