پروژه ها

پروژه های تامین افزودنی بتن و آزمایشگاه بتن و مشاوره

پروژ مسکومی پدافند ارتش
پروژ مسکومی پدافند ارتشکارفرما: پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران
مساحت : 15000 متر مربع
پروژ مسکومی پدافند ارتش
پروژ مسکومی پدافند ارتشکارفرما: پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران
مساحت : 15000 متر مربع
طرح اختلاط خود متراکم
کنترل کیفیت بتن

برج باغ نسیم قیطریه
برج باغ نسیم قیطریهکارفرما: مهندس عرب
مساحت : 2100 متر مربع
برج باغ نسیم قیطریه
برج باغ نسیم قیطریهکارفرما: مهندس عرب
مساحت : 2100 متر مربع
طرح اختلاط بتن
اکسپوزکنترل کیفیت بتن

مجتمع اداری و تجاری اندرزگو
مجتمع اداری و تجاری اندرزگوکارفرما : مهندس پازوکی
مساحت : 3500 متر مربع
مجتمع اداری و تجاری اندرزگو
مجتمع اداری و تجاری اندرزگوکارفرما : مهندس پازوکی
مساحت : 3500 متر مربع
تنظیم بار
طرح اختلاط

مجتمع پرنسیپ زعفرانیه
مجتمع پرنسیپ زعفرانیهمدیر پروژه : مهندس فرساد
مساحت : 600 متر مربع
مجتمع پرنسیپ زعفرانیه
مجتمع پرنسیپ زعفرانیهمدیر پروژه : مهندس فرساد
مساحت : 600 متر مربع
تضمین کیفیت بتن آب بند طرح اختلاط و اجرای بتن خودمتراکم آزمایش بتن و مصالح تامین افزودنی بتن نظارت بر بچینگ

برج مدرن صدر
برج مدرن صدرکارفرما: موسسه مالی و اعتباری فرشتگان
مساحت : 3000 متر مربع
برج مدرن صدر
برج مدرن صدرکارفرما: موسسه مالی و اعتباری فرشتگان
مساحت : 3000 متر مربع
طرح اختلاط خود متراکم
کنترل کیفیت بتن

مجتمع اداری تجاری جردن
مجتمع اداری تجاری جردنکارفرما: موسسه مالی و اعتباری فرشتگان
مساحت : 1800 متر مربع
مجتمع اداری تجاری جردن
مجتمع اداری تجاری جردنکارفرما: موسسه مالی و اعتباری فرشتگان
مساحت : 1800 متر مربع
طرح اختلاط بتن اکسپوز
کنترل کیفیت بتن

مجتمع مسکونی توژال
مجتمع مسکونی توژالکارفرما : شرکت لوتوس
مساحت : 2000 متر مربع
مجتمع مسکونی توژال
مجتمع مسکونی توژالکارفرما : شرکت لوتوس
مساحت : 2000 متر مربع
تنظیم بار
طرح اختلاط

برج باغ اکسپریال نسترن
برج باغ اکسپریال نسترنمدیر پروژه : مهندس ترکمان
مساحت : 800 متر مربع
برج باغ اکسپریال نسترن
برج باغ اکسپریال نسترنمدیر پروژه : مهندس ترکمان
مساحت : 800 متر مربع
تضمین کیفیت بتن آب بند
طرح اختلاط و اجرای بتن خودمتراکم
آزمایش بتن و مصالح
تامین افزودنی بتن
نظارت بر بچینگ

پروژه بخارست
پروژه بخارستمدیر پروژه: مهندس یاقوتی
مساحت : 800 متر مربع
پروژه بخارست
پروژه بخارستمدیر پروژه: مهندس یاقوتی
مساحت : 800 متر مربع
طرح اختلاط خود متراکم
کنترل کیفیت بتن

برج باغ فریماه
برج باغ فریماهمدیر پروژه: مهندس شعبانی نژاد
مساحت : 1000 متر مربع
برج باغ فریماه
برج باغ فریماهمدیر پروژه: مهندس شعبانی نژاد
مساحت : 1000 متر مربع
طرح اختلاط بتن اکسپوز
کنترل کیفیت بتن

پروژه فرمانیه
پروژه فرمانیهمدیر پروژه : مهندس تهرانی
مساحت : 600 متر مربع
پروژه فرمانیه
پروژه فرمانیهمدیر پروژه : مهندس تهرانی
مساحت : 600 متر مربع
تنظیم بار
طرح اختلاط

مجتمع مسکونی زعفرانیه
مجتمع مسکونی زعفرانیهکارفرما : مهندس نوری
مساحت : 500 متر مربع
مجتمع مسکونی زعفرانیه
مجتمع مسکونی زعفرانیهکارفرما : مهندس نوری
مساحت : 500 متر مربع
تضمین کیفیت بتن آب بند
طرح اختلاط و اجرای بتن خودمتراکم
آزمایش بتن و مصالح
تامین افزودنی بتن
نظارت بر بچینگ

خدمات داریس آزما در پروژه های ساختمانی

داریس آزما پروژه های مختلفی در زمینه های کنترل کیفی بتن، آزمایشگاه بتن، مشاوره و تامین افزودنی بتن، طرح و اجرا، مشاوره بتن آب بند

پروژه امیر آباد


مساحت : 200000 متر مربع
شرکت : عمران رشد

پروژه امیر آباد

تضمین کیفیت بتن

تنظیم بار بتن

فروش روان کننده

پروژه زعفرانیه


مساحت : 200000 متر مربع
شرکت : عمران رشد

پروژه امیر آباد

تضمین کیفیت بتن

تنظیم بار بتن

فروش روان کننده

پروژه قیطریه


مساحت : 200000 متر مربع
شرکت : عمران رشد

پروژه امیر آباد

تضمین کیفیت بتن

تنظیم بار بتن

فروش روان کننده