Image

واتر استاپ PVC DS-WP

نوار قابل انعطاف پلیمری جهت مسدود نمودن آب عبوری از درزهای اجرایی، اتصال سرد، شکاف های انبساطی و... .

توضیحات

نوار قابل انعطاف پلیمری جهت مسدود نمودن آب عبوری از درزهای اجرایی، اتصال سرد، شکاف های انبساطی و... .
1 تا 3 درصد وزنی سیمان
1 تا 3 درصد وزنی سیمان

دانلود