Image

داریس پروف DS-WP

ماده ای دو جزئی شامل پودر آب‌بند کننده‌ی پایه سیمانی و پوزولان به همراه مایعی ویسکوز (رزین های خاص) جهت آببندی سطوح، درزگیری شکاف ها، ترک ها، سطوح دارای پوسته شدگی و یا شن زدگی شدید و یا ترمیم دیوارهای نمایان (اکسپوز) در طبقات پایین تر از تراز آب.

توضیحات

ماده ای دو جزئی شامل پودر آب‌بند کننده‌ی پایه سیمانی و پوزولان به همراه مایعی ویسکوز (رزین های خاص) جهت آببندی سطوح، درزگیری شکاف ها، ترک ها، سطوح دارای پوسته شدگی و یا شن زدگی شدید و یا ترمیم دیوارهای نمایان (اکسپوز) در طبقات پایین تر از تراز آب.
-

-

دانلود