Image

داریس نانو ژل DS-NSG

مایعی با ویسکوزیته ی بالا، خاصیت کریستال شوندگی و روانی مناسب جهت کاهش تنش های تسلیم در بتن های خودتراکم که موجب افزایش روانی، افزایش کارایی و کاهش چشمگیر ترک ها و درزهای بتن می‌گردد.

توضیحات

مایعی با ویسکوزیته ی بالا، خاصیت کریستال شوندگی و روانی مناسب جهت کاهش تنش های تسلیم در بتن های خودتراکم که موجب افزایش روانی، افزایش کارایی و کاهش چشمگیر ترک ها و درزهای بتن می‌گردد.
1 تا 3 درصد وزنی سیمان
1 تا 3 درصد وزنی سیمان

دانلود