داریس تایت DS-MP

آب بند بتنداریس تایت

Image

داریس تایت DS-MP

پودری آب‌بند با پایه‌ی سیمانی و درصدی متاکائولن جهت کاهش فشار آب منفذی در مقاطع غیر حساس. کاربرد این محصول موجب کاهش رطوبت (نم‌بندی) سازه های اجرا شده در محیط های با درصد رطوبت بالا و شرایط اقلیمی شرجی می شود. این محصول جایگزین مناسبی برای ایزوگام دیوارهای خارجی می باشد.

توضیحات

پودری آب‌بند با پایه‌ی سیمانی و درصدی متاکائولن جهت کاهش فشار آب منفذی در مقاطع غیر حساس. کاربرد این محصول موجب کاهش رطوبت (نم‌بندی) سازه های اجرا شده در محیط های با درصد رطوبت بالا و شرایط اقلیمی شرجی می شود. این محصول جایگزین مناسبی برای ایزوگام دیوارهای خارجی می باشد.
1 تا 3 درصد وزنی سیمان
1 تا 3 درصد وزنی سیمان

دانلود