Image

داریس کوتینگ DS-CSB

پوشش غشایی سطحی به منظور جلوگیری از نفوذ عوامل خارجی در بتن‌های نفوذپذیر و یا بتن‌های کرمو. سادگی اجرا و دوام فوق العاده از ویژگی‌های بارز این امولسیون نفوذگر است.

توضیحات

پوشش غشایی سطحی به منظور جلوگیری از نفوذ عوامل خارجی در بتن‌های نفوذپذیر و یا بتن‌های کرمو. سادگی اجرا و دوام فوق العاده از ویژگی‌های بارز این امولسیون نفوذگر است.
1 تا 3 درصد وزنی سیمان
1 تا 3 درصد وزنی سیمان

دانلود