داریس کریستوفوب - DS-CHP

آب بند بتن داریس کریستوفوب

Image

داریس کریستوفوب DS-CHP

محصولی با فناوری مدرن پلیمرهای هیدروفوبیک و نفوذگرهای کریستال شونده در ریز ساختار بتن و عایقی کارآمد به منظور محافظت سطحی مقاطع بتنی در برابر عوامل مخرب همچون آب.

توضیحات

محصولی با فناوری مدرن پلیمرهای هیدروفوبیک و نفوذگرهای کریستال شونده در ریز ساختار بتن و عایقی کارآمد به منظور محافظت سطحی مقاطع بتنی در برابر عوامل مخرب همچون آب.
1 تا 3 درصد وزنی سیمان
1 تا 3 درصد وزنی سیمان

دانلود