داریس اکو ژل DS-ECO SGC

ژل میکروسیلیس داریس اکو ژل

Image

داریس اکو ژل DS-ECO SGC

ترکیبی خنثی، کاربردی و اقتصادی از پوزولان صنعتی سیلیکافیوم و مواد آبگریز با خاصیت اصلاح ویسکوزیته ی بتن تازه، ایجاد روانی مناسب و اصلاح ساختار متخلخل بتن. مناسب برای سازه های عایق در برابر نم و رطوبت و همچنین سطوح نمایان .(Expose)

توضیحات

ترکیبی خنثی، کاربردی و اقتصادی از پوزولان صنعتی سیلیکافیوم و مواد آبگریز با خاصیت اصلاح ویسکوزیته ی بتن تازه، ایجاد روانی مناسب و اصلاح ساختار متخلخل بتن. مناسب برای سازه های عایق در برابر نم و رطوبت و همچنین سطوح نمایان .(Expose)
1 تا 3 درصد وزنی سیمان
1 تا 3 درصد وزنی سیمان

دانلود