Image

داریس لیگنوپلاست DS-LSE

فوق روان کننده بتن بر پایه‌ی پلیمرهای طبیعی لیگنو سولفونات جهت کاهش آب‌انداختگی، افزایش روانی، حفظ طولانی مدت اسلامپ و کارایی بتن‌تازه با خاصیت تأخیر در گیرش بتن در شرایط آب و هوایی گرم و اصلاح گرادیان حرارتی در بتن‌های حجیم و یا بتن های با عیار بالا.

توضیحات

فوق روان کننده بتن بر پایه‌ی پلیمرهای طبیعی لیگنو سولفونات جهت کاهش آب‌انداختگی، افزایش روانی، حفظ طولانی مدت اسلامپ و کارایی بتن‌تازه با خاصیت تأخیر در گیرش بتن در شرایط آب و هوایی گرم و اصلاح گرادیان حرارتی در بتن‌های حجیم و یا بتن های با عیار بالا.
-

-

دانلود