Image

داریس ریتا پلاست DS-CSR

ابر روان کننده و کاهنده‌ی زمان گیرش بتن بر پایه‌ی بنیان شیمیایی پلی‌کربوکسیلات و کندگیر کننده های پلیمری که علاوه بر افزایش فوق العاده ی خاصیت روانی، سبب تأخیر در گیرش بتن تا حداکثر 180 دقیقه می گردد. این محصول در شرایط آب و هوایی گرم، مسافت های حمل طولانی و بتن های با سطح نمایان کاربرد دارد.

توضیحات

ابر روان کننده و کاهنده‌ی زمان گیرش بتن بر پایه‌ی بنیان شیمیایی پلی‌کربوکسیلات و کندگیر کننده های پلیمری که علاوه بر افزایش فوق العاده ی خاصیت روانی، سبب تأخیر در گیرش بتن تا حداکثر 180 دقیقه می گردد. این محصول در شرایط آب و هوایی گرم، مسافت های حمل طولانی و بتن های با سطح نمایان کاربرد دارد.
1 تا 3 درصد وزنی سیمان
1 تا 3 درصد وزنی سیمان

دانلود