رهاساز و روغن قالب

روغن قالب و رهاسازبا کیفیت بالا

روغن قالب و رهاساز

روغن قالب یا روغن آزاد کننده قالب بر پایه مواد شیمیایی مناسب تولید می گردد که برای استفاده روی سطوح قالب قبل از بتن ریزی و به منظور سهولت در باز کردن قالب کاربرد فراوانی دارد

روغن قالب رهاساز پایه آب


DS-RAW (O1)
میزان مصرف : یک کیلوگرم برای پوشش 10 تا 25 متر مربع

روغن امولسیونی بر پایه‌ی حلال آب می باشد که علاوه بر سهولت در باز نمودن قالب ها، به دلیل وجود ترکیبات اصلاح شده

روغن قالب رهاساز پایه حلال


DS-RAS (O2)
میزان مصرف : یک کیلوگرم برای پوشش 10 تا 25 متر مربع
روغن قالب بر پایه‌ی حلال نفتی می‌باشد که به دلیل ایجاد نیروی دافعه در مرز میان قالب و دیوارهمشاهده