Image

گروت ویژه DS-GS

گروت پایه سیمانی با مقاومت فشاری بسیار بالا (بیش از 80 مگاپاسکال) و انبساط کافی جهت کنترل جمع شدگی ملات. ترکیب مواد منبسط شونده و الیاف پر مقاومت موجب کاهش ترک و افزایش فوق العاده در سختی و ظرفیت باربری ملات می‌گردد.

توضیحات

گروت پایه سیمانی با مقاومت فشاری بسیار بالا (بیش از 80 مگاپاسکال) و انبساط کافی جهت کنترل جمع شدگی ملات. ترکیب مواد منبسط شونده و الیاف پر مقاومت موجب کاهش ترک و افزایش فوق العاده در سختی و ظرفیت باربری ملات می‌گردد.

-

-

دانلود