Image

گروت ریزدانه DS-GF

ترکیب ویژه ای از ریزدانه های سیلیسی، میکروذرات فعال، پلیمرهای کاهنده‌ی آب و سیمان که جهت کنترل انقباض ناشی از خشک‌شدگی و ترک‌های حرارتی به کار برده می شود. این ملات به دلیل خاصیت کشسانی فوق العاده، کارایی و قابلیت پر کنندگی مناسبی دارد.

توضیحات

ترکیب ویژه ای از ریزدانه های سیلیسی، میکروذرات فعال، پلیمرهای کاهنده‌ی آب و سیمان که جهت کنترل انقباض ناشی از خشک‌شدگی و ترک‌های حرارتی به کار برده می شود. این ملات به دلیل خاصیت کشسانی فوق العاده، کارایی و قابلیت پر کنندگی مناسبی دارد.
1 تا 3 درصد وزنی سیمان
1 تا 3 درصد وزنی سیمان

دانلود