Image

گروت درشت دانه DS-GC

محصولی پر مقاومت با بافتی خشن و چگالی وزنی بالا جهت مصارف در حجم زیاد و تأمین پیوستگی مناسب میان بتن و فولاد. این محصول به علت دارا بودن مواد افزودنی ضد انقباض، برای کنترل جمع شدگی در حجم زیاد به کار می رود.

توضیحات

محصولی پر مقاومت با بافتی خشن و چگالی وزنی بالا جهت مصارف در حجم زیاد و تأمین پیوستگی مناسب میان بتن و فولاد. این محصول به علت دارا بودن مواد افزودنی ضد انقباض، برای کنترل جمع شدگی در حجم زیاد به کار می رود.
1 تا 3 درصد وزنی سیمان
1 تا 3 درصد وزنی سیمان

دانلود