Image

الیاف شیشه ای DS-FG

الیاف شیشه ای با استحکام و سختی نسبتاً زیاد و بدون جذب آب جهت تهیه‌ی گروت‌های پرمقاومت، بتن‌های پاششی، کفسازی و ...

توضیحات

الیاف شیشه ای با استحکام و سختی نسبتاً زیاد و بدون جذب آب جهت تهیه‌ی گروت‌های پرمقاومت، بتن‌های پاششی، کفسازی و ...
1 تا 3 درصد وزنی سیمان
1 تا 3 درصد وزنی سیمان

دانلود