Image

ترمیم‌کننده ویژه DS-RS

ترمیم‌کننده‌ی با مقاومت سایشی و کششی بسیار بالا بر پایه ی تکنولوژی کوپلیمرهای سنتتیکی و میکرو ذرات فعال معدنی در بستری سیمانی مناسب برای محیط های با خورندگی بسیار شدید و مقاوم در برابر نفوذ عوامل مضر خارجی مانند کلرایدها و سولفات ها.

توضیحات

ترمیم‌کننده‌ی با مقاومت سایشی و کششی بسیار بالا بر پایه ی تکنولوژی کوپلیمرهای سنتتیکی و میکرو ذرات فعال معدنی در بستری سیمانی مناسب برای محیط های با خورندگی بسیار شدید و مقاوم در برابر نفوذ عوامل مضر خارجی مانند کلرایدها و سولفات ها.
1 تا 3 درصد وزنی سیمان
1 تا 3 درصد وزنی سیمان

دانلود