Image

ترمیم‌کننده ریز دانه DS-RF

محصولی پودری با قابلیت چسبندگی بسیار بالا و مقاومت فشاری کنترل شده جهت ترمیم ترک های سطحی، پوسته شدگی، شن زدگی سطحی و سایر خرابی‌های نمایان در سطوح بتنی. ترکیب این محصول با مقدار معینی آب، خمیری کارا و با قابلیت پر کنندگی زیاد را ایجاد می نماید.

توضیحات

محصولی پودری با قابلیت چسبندگی بسیار بالا و مقاومت فشاری کنترل شده جهت ترمیم ترک های سطحی، پوسته شدگی، شن زدگی سطحی و سایر خرابی‌های نمایان در سطوح بتنی. ترکیب این محصول با مقدار معینی آب، خمیری کارا و با قابلیت پر کنندگی زیاد را ایجاد می نماید.
1 تا 3 درصد وزنی سیمان
1 تا 3 درصد وزنی سیمان

دانلود