Image

ملات خود تراز شونده DS-S

ملاتی تک جزئی با قابلیت گرانروی مناسب جهت پخش شدگی بر رویسطوح افقی و تراز نمودن کف در محیط‌های داخلی. استفاده از این محصول بسیار ساده بوده و مقاومت سایشی بالایی را فراهم می آورد.

توضیحات

ملاتی تک جزئی با قابلیت گرانروی مناسب جهت پخش شدگی بر رویسطوح افقی و تراز نمودن کف در محیط‌های داخلی. استفاده از این محصول بسیار ساده بوده و مقاومت سایشی بالایی را فراهم می آورد.
1 تا 3 درصد وزنی سیمان
1 تا 3 درصد وزنی سیمان

دانلود