تیم فنی و اجرایی

تیم فنی داریس آزما

مهندس آریا مقدم
مهندس آریا مقدممدیر فنی و اجرایی مسئول آزمایشگاه شیمی و بتن
مهندس آریا مقدم
مهندس آریا مقدممدیر فنی و اجرایی مسئول آزمایشگاه شیمی و بتن
کارشناس ارشد عمران سازه | کارشناسی مهندسی عمران | داور 7 دوره مسابقات انجمن بتن آمریکا شاخه ایران | داور 2 دوره مسابقات انجمن بتن ایران

مهندس امیر حسین پاکرو
مهندس امیر حسین پاکرومدیر کیفی / مسئول آزمایشگاه سندگدانه و بتن
مهندس امیر حسین پاکرو
مهندس امیر حسین پاکرومدیر کیفی / مسئول آزمایشگاه سندگدانه و بتن
کارشناسی مهندسی عمران | داور 4 دوره مسابقات انجمن بتن آمریکا شاخه ایران | داور 2 دوره مسابقات انجمن بتن ایران

مهندس محمد مطیع
مهندس محمد مطیعکارشناس پذیرش
مهندس محمد مطیع
مهندس محمد مطیعکارشناس پذیرش
کارشناسی مهندسی عمران

مهندس متین جعفری
مهندس متین جعفریکارشناس کنترل کیفیت بتن
مهندس متین جعفری
مهندس متین جعفریکارشناس کنترل کیفیت بتن
کارشناسی مهندسی عمران

مهندس علیرضا آقایی
مهندس علیرضا آقاییکارشناس کنترل کیفیت بتن
مهندس علیرضا آقایی
مهندس علیرضا آقاییکارشناس کنترل کیفیت بتن
کارشناسی مهندسی عمران

مهندس امین آقابابایی
مهندس امین آقاباباییکارشناس کنترل کیفیت بتن
مهندس امین آقابابایی
مهندس امین آقاباباییکارشناس کنترل کیفیت بتن
کارشناسی مهندسی عمران

مهندس امیر حسین آخرالدینی
مهندس امیر حسین آخرالدینیکارشناس کنترل کیفیت بتن
مهندس امیر حسین آخرالدینی
مهندس امیر حسین آخرالدینیکارشناس کنترل کیفیت بتن
کارشناسی مهندسی عمران

مهندس علیرضا خواستار
مهندس علیرضا خواستارکارشناس کنترل کیفیت بتن
مهندس علیرضا خواستار
مهندس علیرضا خواستارکارشناس کنترل کیفیت بتن
کارشناسی مهندسی عمران

مهندس بهروز جعفری
مهندس بهروز جعفریکنترل کیفیت افزودنی بتن
مهندس بهروز جعفری
مهندس بهروز جعفریکنترل کیفیت افزودنی بتن
کارشناسی مهندسی عمران

ادعایمان را ثابت می کنیم

داریس آزما همیشه بهترین در کیفیت

ارتباط با واحد مرکزی

Image
دفتر مرکزی و آزمایشگاه : تهران، ابتدای خیابان مطهری خیابان منصور، پلاک 83، واحد -1
02188720446
02188713253
No Internet Connection