بلاگ

میلگرد ضوابط نمونه برداری و مشخصات آن

میلگرد ضوابط نمونه برداری و مشخصات آن

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

میله های تقویت کننده فولادی یا میلگرد در ساخت بتن برای افزایش مقاومت در برابر کشش استفاده می شود و مکمل ویژگی مقاومت فشاری بتن است. میلگرد همچنین به دلیل ترک خوردگی بتن ناشی از چرخه‌های انبساط و انقباض، به حفظ یکپارچگی سازه کمک می کند. مقاومت کششی فولاد میلگرد و مقاومت پیوند بین میلگرد و بتن از ویژگی های بسیار مهم میلگرد است.


آزمایشات کشش محبوب ترین نوع آزمایش برای آزمایش میلگرد است، تست های دیگر شامل تست خم و تست خستگی است. آزمایش کشش میلگرد نسبتاً ساده است و هیچ تغییری در هندسه مواد لازم نیست زیرا از طول میلگرد واقعی برای تعیین مقاومت و کشیدگی میلگرد استفاده می شود.

 

انواع آزمون های استاندارد میلگرد

 

نتایج معمول عبارتند از:

نقطه تسلیم

مقاومت تایید یا مقاومت تسلیم خارج از مرکز

مقاومت  کششی

کشیدگی در حداکثر نیرو

کشیدگی پس از شکستگی

ضوابط نمونه برداری از میلگرد

نمونه برداری از میلگرد مطابق با استانداردهای مبحث نهم مقررات ملی ساختمان  انجام می شود.

 

برای مطالعه بیشتر : انواع چسب بتن

 

ارزیابی و پذیرش آرماتورها

تواتر نمونه برداری


9-22-12-1-1  تعداد و تواتر نمونه‌ها باید به گونه‌ای باشند که نتایج آزمایش‌های انجام شده بر روی آن‌ها معرف کل آرماتورها باشند. هر سری نمونه‌ی آزمایشی تعداد 5 آزمونه را در بر می‌گیرد. تواتر نمونه برداری حداقل برابر مقادیری است که در بندهای (الف) تا (پ) زیر آورده شده‌اند.

الف- به ازای هر 500 کیلو نیوتن وزن و کسر آن یک سری،

ب- از هر قطر یک سری،

پ- از هر نوع فولاد یک سری،

 

هر آنچه باید بدانید : چسب بتن

 

مشخصات هندسی آرماتورها


الف- رواداری طول، قطر و آج‌های نوع آجدار آرماتورها باید مطابق با استاندارد ملی شماره 3132 باشند.

ب- الزامات قطر اسمی انواع میلگردهای ساده و آجدار ، قطر زمینه میلگردهای آجدار بدون در نظر گرفتن آج آن‌ها،  ، و قطر خارجی میلگردهای آجدار با احتساب کامل آج آن‌ها، ، بر اساس استاندارد مطابق جدول 9-22-7 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 99 می‌باشند.

 

steel r

 

هر آنچه که باید بیشتر بدانید : محصولات الیاف بتن

 

ارزیابی و پذیرش

مقاومت آرماتورها


الف- مقاومت تسلیم مشخصه‌ی آرماتور، ، و مقاومت گسیختگی مشخصه‌ی آن، ، در صورتی قابل قبول هستند که نتایج آزمایش‌ها ضوابط ب و  پ زیر را تامین نمایند.

ب- مقاومن تسلیم هر یکی از 5 آزمونه بزرگ‌تر یا مساوی مقاومت مشخصه‌ی تسلیم باشد.

steel r 2

 

چنان چه تمام یا قسمتی از رابطه فوق تامین نشوند، باید یک سری نمونه‌ی دیگر انتخاب و نتایج 10 آزمونه‌ی این دو سری رابطه‌ی زیر را تامین نمایند:

 

steel r 3

 

در روابط فوق، Fy.obs مقومت تسلیم به دست آمده از آزمایش هر آزمونه ، و Fy.obs.m متوسط مقاومت‌های تسلیم 10 آزمونه است. S مقدار انحراف معیار نتایج آزمونه‌ها است.

در هر یک از دو حالت مذکور در بند “ب” فوق، باید تمامی روابط زیر یرقرار باشند:

 

steel r 4

در روابط فوق، Fsu.obs مقاومت گسیختگی هر آزمونه است.

 

برای مطالعه بیشتر : ضد یخ بتن

  

 

 
 

 

 


No Internet Connection